Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2024.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

X2User, handelend onder de naam Rapasso (hierna te noemen: Rapasso)

Nieuwe Emmasingel 15, 5611 AM Eindhoven, 085-303 26 22, info@rapasso.nl

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet niet op de (persoons)gegevens die onze opdrachtgevers zelf verwerken van hun klanten in onze softwareoplossing: Rapasso.eu. Rapasso.eu is een cloudplatform waarop verdergaande technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van toepassing zijn. In deze situatie is Rapasso een verwerker die handelt in opdracht van haar klanten waarmee Rapasso aanvullende afspraken vastlegt in een verwerkersovereenkomst.

Deze privacyverklaring betreft de persoonsgegevens die Rapasso mogelijk van u verwerkt in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke.

Het gebruik van persoonsgegevens door Rapasso

Rapasso verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Rapasso verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, gespreksnotities en afspraken
 • IP-adres
 • Sollicitatiegegevens, zoals CV en motivatiebrief
 • Klanttevredenheidsgegevens

Systemen

Rapasso verwerkt persoonsgegevens in verschillende systemen in eigen beheer

 • CRM systeem X2User (binnen de EU)
 • Website www.rapasso.nl (binnen de EU)

Daarnaast worden ook persoonsgegevens verwerkt in systemen van derden:

 • Klantadministratie Exact Online (binnen de EU)
 • Google Analytics (buiten de EU)
 • LinkedIn (buiten de EU)
 • ZOHO (binnen de EU)

Doeleinden

Rapasso verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het informeren naar verkoopmogelijkheden van onze producten en diensten;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Sollicitatieproces;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Rapasso hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen aanbieden en verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Rapasso persoonsgegevens uitwisselen. Rapasso kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus, ingeschakelde ZZP’ers en partners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Rapasso aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Rapasso zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen hier worden opgeslagen wanneer in het contact met u gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Rapasso zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Rapasso zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Rapasso passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Rapasso een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Rapasso verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Rapasso

Nieuwe Emmasingel 15, 5611 AM Eindhoven, 085-303 26 22, info@rapasso.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rapasso, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rapasso kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.