Passend werk

Passend werk is een ruim begrip. Als werkgever ben je verplicht passend werk aan te bieden en als werknemer ben je verplicht passend werk te accepteren.

  • ontdek interesse en vaardigheden
  • ben creatief
  • werk samen met werkgevers

Wat is passend werk?

Het begrip “passend werk” (of passende arbeid) is zeer ruim. Het verschil in interpretatie van passend werk tussen belanghebbenden en beoordelaars is duidelijk zichtbaar. Een werkgever zal bijvoorbeeld passende arbeid anders interpreteren dan een arbeidsdeskundige die in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een re-integratiedossier doorneemt om te controleren of er voldoende inspanningen zijn verricht.

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een werknemer na een ziekteperiode van 26 weken (oftewel een half jaar) werkzaamheden aanvaarden die passen bij zijn of haar vaardigheden.

Passend werk

3 tips om passend werk te vinden

Ontdek interesse en vaardigheden

Om passend werk te vinden, is het belangrijk om te weten wat de interesses en vaardigheden van je cliënt zijn. Door je cliënt goed te begrijpen, kun je gericht zoeken naar passend werk.

Ben creatief

Vaak zijn er meer mogelijkheden dan alleen de standaard vacatures. Denk bijvoorbeeld aan netwerken om nieuwe kansen te ontdekken. Kijk ook naar werkplekken die misschien aangepast kunnen worden om te voldoen aan de vaardigheden van je cliënt.

Werk samen met werkgevers

Door contact te leggen met werkgevers en te praten over de vaardigheden en mogelijkheden van je cliënt, kan er mogelijk een match ontstaan tussen je cliënt en de werkgever.

Ontdek interesse en vaardigheden

Om passend werk te vinden, is het belangrijk om te weten wat de interesses en vaardigheden van je cliënt zijn. Door je cliënt goed te begrijpen, kun je gericht zoeken naar passend werk.

Ben creatief

Vaak zijn er meer mogelijkheden dan alleen de standaard vacatures. Denk bijvoorbeeld aan netwerken om nieuwe kansen te ontdekken. Kijk ook naar werkplekken die misschien aangepast kunnen worden om te voldoen aan de vaardigheden van je cliënt.

Werk samen met werkgevers

Door contact te leggen met werkgevers en te praten over de vaardigheden en mogelijkheden van je cliënt, kan er mogelijk een match ontstaan tussen je cliënt en de werkgever.

Verplichtingen bij passend werk

Als werkgever ben je gehouden aan bepaalde verplichtingen met betrekking tot het aanbieden van passend werk aan je werknemers. Het begrip 'passend werk' houdt in dat de aangeboden functie aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de werknemer, rekening houdend met diens ervaring en opleiding. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je als werkgever verplicht om, in geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer, tijdig passend werk aan te bieden. Dit geldt vanaf de eerste dag van ziekte tot aan de wettelijke loondoorbetalingsplicht van twee jaar.

Wanneer moet je als werkgever passend werk bieden?

Het aanbieden van passend werk wordt relevant zodra een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn oorspronkelijke taken niet meer kan uitvoeren. Het is belangrijk om tijdig te anticiperen en de dialoog met de zieke werknemer aan te gaan om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor aangepast werk. Dit proces begint al bij het opstellen van het re-integratieplan, waarin passend werk als een van de cruciale stappen wordt opgenomen.

Download nu

De Rapasso Brochure

Rapasso ontzorgt, verbindt en maakt gemakkelijk. Wij geloven dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Benieuwd hoe Rapasso jou kan helpen? Download dan nu de brochure.

Download de brochure

Wat zijn je verplichtingen naar werknemers?

Naast het tijdig aanbieden van passend werk, dien je als werkgever open en transparant te communiceren met de werknemer over de mogelijkheden en verwachtingen. Het is belangrijk om samen met de werknemer te kijken naar passende oplossingen en deze op te nemen in het re-integratieproces. Het naleven van deze verplichtingen zorgt niet alleen voor een soepelere terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces, maar bevordert ook een positieve werkomgeving en werknemersloyaliteit.

Is een werknemer verplicht om passende arbeid te accepteren?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een werknemer na een ziekteperiode van 26 weken verplicht om passende arbeid te accepteren als dit wordt aangeboden door de werkgever. Het is dus van belang om goed te kijken naar wat als passende arbeid kan worden beschouwd. Houd hierbij rekening met de vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer en met de omstandigheden waaronder het werk moet worden verricht.

Het aangeboden werk moet redelijk zijn, in die zin dat het passende arbeid moet zijn dat van de werknemer kan worden gevraagd. Indien een werknemer het passende arbeid weigert, kan dit leiden tot een verlaging van de loondoorbetaling of zelfs tot beëindiging van het dienstverband.

Rapasso ondersteunt bij passend werk

Tijdens het re-integratietraject ben je op zoek naar passend werk. Een re-integratietraject betekend veel administratie. Het bijhouden van trajecten, opstellen en tonen van rapporten is een klus die je efficiënt uit wilt voeren. Het cliëntvolgsysteem Rapasso is volledig ingericht zodat dit soort taken jou tijd besparen.

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op jouw vraag

Wat wordt verstaan onder passend werk?

Passend werk is werk dat aansluit bij de capaciteiten en kennis van iemand. Wat als passend werk wordt beschouwd, hangt af van verschillende factoren, zoals gezondheid, eerdere werkervaring, duur van de ziekte en de voortgang van re-integratie op dat moment.

Wat als er geen passend werk is?

Een werkgever is verplicht om inspanningen te leveren om aangepast werk te vinden tijdens of na ziekte. Als dit niet mogelijk is binnen het eigen bedrijf, is de werkgever verplicht om bij een andere organisatie naar passend werk te zoeken.

Wat is passende arbeid WW?

Na een periode van 6 maanden WW wordt elke baan als passend beschouwd. Dit houdt in dat solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, langere reistijd, lager inkomen, of tijdelijke en parttime banen ook vereist is.

Hoe lang passend werk?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een werknemer verplicht om na een ziektetermijn van 26 weken (oftewel een half jaar) werkzaamheden te aanvaarden die aansluiten bij zijn of haar capaciteiten en vaardigheden.

Wat houdt passend werk bij ziekte in?

Passend werk bij ziekte verwijst naar het aanbieden van aangepaste taken of functies aan werknemers die tijdelijk of langdurig ziek zijn, zodat ze kunnen blijven werken binnen hun capaciteiten en mogelijkheden. Het doel is om het herstel te bevorderen en de werknemer de gelegenheid te bieden om actief deel te nemen aan het arbeidsproces, afgestemd op hun gezondheidstoestand.

Welke stappen moet een werkgever nemen om passend werk aan te bieden aan boventallige werknemers

Werkgevers moeten actief betrokken zijn bij het proces van herplaatsing van boventallige werknemers. Dit omvat het identificeren van beschikbare posities, het beoordelen van de vaardigheden en kwalificaties van de boventallige werknemers, en het aanbieden van training of ondersteuning indien nodig. Het doel is om een soepele overgang te faciliteren en ervoor te zorgen dat boventallige werknemers de kans krijgen om binnen het bedrijf te blijven werken in een passende rol.