Ondersteuning bij Wet Verbetering Poortwachter

De Poortwachtermodule helpt je bij het doelmatig ondersteunen van verzuimcasemanagement. Met de Poortwachtermodule van Rapasso krijg je grip op verzuim.

 • volledig verzuimdossier
 • automatische updates
 • optimale samenwerking

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Handige oplossingen

Volledig verzuimdossier

Door de automatische updates die je ontvangt in Rapasso, sla je geen belangrijke stappen in het verzuimtraject over. Hierdoor heb je met 1 druk op de knop een verzuimdossier dat voldoet aan Wet Verbetering Poortwachter.

Automatische updates

Vanaf het moment dat een werknemer wordt ziekgemeld start het traject in Rapasso. Je krijgt automatisch updates over de te ondernemen acties.

Optimale samenwerking

Met Rapasso werk jij optimaal samen met alle belanghebbenden. Het verzuimtraject is gemakkelijk te delen met de betreffende medewerker, bedrijfsarts, casemanager, arbeidsdeskundige en een 2e spoor re-integratiecoach.

Handige oplossingen
 • Volledig verzuimdossier
 • Automatische updates
 • Optimale samenwerking

Volledig verzuimdossier

Door de automatische updates die je ontvangt in Rapasso, sla je geen belangrijke stappen in het verzuimtraject over. Hierdoor heb je met 1 druk op de knop een verzuimdossier dat voldoet aan Wet Verbetering Poortwachter.

Automatische updates

Vanaf het moment dat een werknemer wordt ziekgemeld start het traject in Rapasso. Je krijgt automatisch updates over de te ondernemen acties.

Optimale samenwerking

Met Rapasso werk jij optimaal samen met alle belanghebbenden. Het verzuimtraject is gemakkelijk te delen met de betreffende medewerker, bedrijfsarts, casemanager, arbeidsdeskundige en een 2e spoor re-integratiecoach.

Wat is verzuimmanagement?

Verzuimmanagement is een systematische aanpak die door organisaties wordt toegepast om het verzuim van werknemers te beheren. Het verwijst naar het geheel van processen en maatregelen die worden genomen om de impact van afwezigheid van werknemers, als gevolg van ziekte, letsel of andere redenen, te minimaliseren. Het hoofddoel van verzuimmanagement is om de productiviteit, efficiëntie en algehele prestaties van de organisatie te handhaven ondanks afwezigheid van werknemers.

Interesse in Rapasso?

In vier stappen starten we de samenwerking op.

Aanbieding

Na de demo geven wij een prijsindicatie. Daarna volgt een duidelijk voorstel afgestemd op jouw wensen en benodigdheden.

Training

Voorstel akkoord? Dan gaan we aan de slag met het afstemmen van Rapasso op jullie processen en daarna volgt de training. Zo krijgen we alle neuzen dezelfde kant op en haal je het maximale uit jouw cliëntvolgsysteem.

Aan de slag

Rapasso is ingericht en iedereen weet er het beste uit te halen. Zelfs jullie cliënten en jullie opdrachtgevers. Rapasso is een pak op maat geworden voor dagelijks gebruik.

Mis geen belangrijke momenten bij verzuim

Met de Poortwachtermodule van Rapasso mis jij geen belangrijke momenten tijdens het verzuim van een werknemer. Meld je een werknemer ziek in Rapasso, dan krijg je automatische updates over de te nemen stappen. Alle benodigde taken zijn op de juiste momenten standaard aanwezig in het systeem. Zelf extra taken toevoegen? Ook dat is mogelijk!

Ontvang een online demo

Voorkom vertraging bij het UWV

Het UWV heeft strenge eisen wanneer het gaat om de administratie rondom het verzuim van werknemers. Doe je dit niet goed dan kan dit vertraging opleveren bij de beoordeling van een uitkeringsaanvraag. Met Rapasso voldoe je aan de eisen van het UWV en doe je alles op het juiste moment.

Jouw verzuimmanagement UWV-proof

Aan de hand van het re-integratieverslag (RIV), beoordeeld het UWV of een werknemer een WIA uitkering krijgt. Heb je Rapasso gebruikt voor: verzuim, 1e spoor, arbeidsdeskundig onderzoek en 2e spoor? Dan haal je met 1 druk op de knop het re-integratieverslag uit Rapasso. Zo heb je de garantie dat alle verplichte documenten aanwezig zijn in het re-integratieverslag.

Lees meer over loonsancties

Loonsanctie voorkomen

Heeft een werknemer een WIA-uitkering aangevraagd, maar heeft de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan aan de re-integratie? Dan kan de werkgever verplicht worden om het loon van de werknemer, maximaal 1 jaar, door te betalen. Dit heet loonsanctie.

Vaak voorkomende oorzaken waardoor een werkgever loonsanctie opgelegd krijgt:

 • de re-integratie te laat ingezet
 • de administratie van de re-integratie is niet op orde
 • documenten zijn te laat aangeleverd

 • Deze oorzaken voorkom je met de Poortwachtermodule van Rapasso.

  Lees meer over loonsancties

Wet Verbetering Poortwachter

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Met Rapasso hoef jij je niet druk te maken over de Wet Verbetering Poortwachter. De verzuimapplicatie van Rapasso is ingericht aan de hand van Wet Verbetering Poortwachter. Zo heb jij alles wettelijk goed geregeld.

Wet Verbetering Poortwachter perfect volgen met een verzuimmodule?

Tijdlijn Wet Verbetering Poortwachter

Week 1
Week 6
Week 8
Week 42
Week 52
Week 52-58
Week 88
Week 91
Week 93
Week 93-101
Week 102-104
Na 104 weken

Ziekmelding

Wanneer een medewerker zich ziek meldt bij de werkgever, wordt deze dag beschouwd als de eerste ziektedag en vormt dit het beginpunt voor het verzuimdossier en de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Binnen de 1e week moet er een ziekmelding worden gedaan bij de arbodienst of bedrijfsarts. Het is van belang dat de werkgever voortdurend in contact blijft met de werknemer om de voortgang van het ziekteverzuim te monitoren. 

Opstellen probleemanalyse

Na zes weken wordt gesproken van langdurig ziekteverzuim. Uiterlijk in de zesde week moet een probleemanalyse worden opgesteld door de bedrijfsarts. Deze analyse beschrijft zowel de capaciteiten die de persoon behoudt als de beperkingen die van toepassing zijn. Bovendien wordt hierin aangegeven wat de verwachtingen zijn met betrekking tot het herstelproces. 

Plan van aanpak

Uiterlijk in week acht van het ziekteverzuim dienen de werkgever en de werknemer een plan van aanpak op te stellen, gericht op het bevorderen van een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk. Dit plan wordt geleid door de eerder opgestelde probleemanalyse en is onderdeel van het re-integratiedossier. In dit proces ligt de nadruk altijd op de terugkeer in de eigen werk. Dit traject blijft van kracht zolang de werknemer ziek is en in dienst is bij de werkgever. De vastgestelde afspraken moeten minstens eens in de zes weken worden geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt, conform het “Bijstellen plan van aanpak”-proces. 

Ziekmelding bij het UWV

De werkgever is verplicht om de ziekmelding van de werknemer uiterlijk in week 42 van het verzuim aan het UWV door te geven. Op dat moment zet het UWV het administratieve proces van de Wet Verbetering Poortwachter in gang. 

Eerstejaarsevaluatie

Na een jaar ziekte vullen zowel de werkgever als de werknemer gezamenlijk de eerstejaarsevaluatie in. Hierin wordt de voortgang van het herstel en de re-integratie tot op dat moment geëvalueerd. Bovendien wordt beoordeeld of het plan van aanpak nog steeds uitvoerbaar is. 

Arbeidsdeskundig onderzoek en opstarten 2e spoortraject

Indien het duidelijk wordt dat de medewerker binnen de eerstvolgende drie maanden niet volledig zal kunnen re-integreren in zijn eigen werk, wordt er gekeken naar alternatieve arbeidsmogelijkheden, zowel binnen als buiten de huidige werkgever. Tijdens deze evaluatie wordt ook vastgesteld wat er in het 2e ziektejaar voor acties plaatsvinden.

Een arbeidsdeskundige geeft advies over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer in spoor 1 en over spoor 2. Hierbij maakt de arbeidsdeskundige gebruik van de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) die is opgesteld door de bedrijfsarts. Uiterlijk zes weken na het eerste jaar van ziekte wordt een 2e spoortraject in gang gezet, met als doel de medewerker te ondersteunen bij het vinden van werk buiten de huidige werkgever. Dit heeft betrekking op passend werk en de kortste weg naar werk, zonder rekening te houden met de voorkeur van de medewerker. 

Brief vanuit UWV

In week 88 van het verzuim ontvangen zowel werkgever als werknemer een brief vanuit het UWV, waarin wordtaangekondigd dat de aanvraag voor de WIA-uitkering binnenkort kan worden ingediend. Deze brief bevat een overzichtvan de benodigde documenten en verslagen die vereist zijn voor een correcte en volledige aanvraag. In het geval dat bijhet indienen van de WIA-aanvraag bepaalde documenten ontbreken, wordt aan beide partijen één kans geboden omdeze binnen enkele dagen alsnog te verstrekken. Indien dit niet wordt gedaan, zal automatisch een loonsanctie wordenopgelegd. Het te laat indienen van de WIA-aanvraag leidt eveneens automatisch tot een loonsanctie.

Eindevaluatie

Voor een volledig verzuimdossier dient twee weken voor de aanvraag van de WIA-uitkering een eindevaluatie van hetplan van aanpak te worden opgesteld. Dit is een gezamenlijke inspanning van de werkgever en de werknemer.

WIA aanvraag

In week 93 van het verzuim moet de daadwerkelijke WIA aanvraag bij het UWV worden ingediend. De werkgever levertalle documenten en verslagen aan die betrekking hebben op het ziekteverzuim en het re-integratietraject. En dewerknemer verstrekt het medisch dossier.

Beoordeling WIA aanvraag

Na het indienen van de WIA-aanvraag heeft het UWV een periode van acht weken om het re-integratiedossier tebeoordelen, wat ook wel bekendstaat als de ‘re-integratieverslag (RIV) toetsing’. Indien het dossier wordt goedgekeurd,ontvangt de werknemer een uitnodiging voor een consult met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.Tijdens het gesprek met de verzekeringsarts wordt opnieuw de medische situatie van de medewerker vastgelegd in deFML. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de arbeidsdeskundige, die gaat beoordelen welke mogelijkheden erzijn voor de werknemer. Aan de hand van de mogelijkheden (FML) wordt er een arbeidsongeschiktheidspercentagevastgesteld.

0% – 35% arbeidsongeschikt: 

WW uitkering, werknemer kan met de huidige medische klachten in ander werk hetzelfde of minder dan 35% verdienenten op zichten van het oude salaris.

35% – 80% arbeidsongeschikt: 

WGA uitkering, werknemer heeft arbeidsbeperkingen, maar wordt in staat geacht nog deels loon uit arbeid te kunnengenereren. De restverdiencapaciteit is bepalend voor de arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering is in dezeklasse altijd de eerste 2 maanden 75% en daarna 70%.

80% – 100% arbeidsongeschikt: 

IVA: een duurzame en structurele arbeidsongeschiktheid
WGA: kans op herstel of verbetering van de klachten

Einde loondoorbetaling

Na 104 weken re-integratie stopt de loondoorbetaling, tenminste als het UWV geen loonsanctie heeft opgelegd. Vanafdit moment komen de re-integratie inspanningen bij het UWV te liggen. Bij eigenrisicodragerschap blijft ook na 104weken de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie.

Integreer met bestaande systemen

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou?

Vraag een online demo aan!

Demo form korte versie

Vul hieronder je gegevens in

En ontvang de online demo!

" title="true" ajax="true"]
Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op je vraag

Wat is verzuim?

Verzuim verwijst naar de afwezigheid van werknemers op het werk vanwege ziekte, blessures of andere niet-werkgerelateerde redenen. Het kan variëren van kortdurend verzuim, zoals een paar dagen afwezigheid, tot langdurig verzuim waarbij werknemers gedurende een langere periode niet kunnen werken.

Wat zijn de gevolgen van verzuim?

Kort verzuim kan leiden tot langdurige verzuim. Langdurig verzuim vereist een zorgvuldige aanpak, waaronder medische beoordeling, re-integratieplannen, aangepast werkregelingen, overleg met bedrijfsarts en het bieden van ondersteuning aan de werknemer tijdens het herstelproces.

Wat is het verschil tussen ziekte en verzuim?

Ziekte verwijst naar medische aandoeningen die iemands functioneren beïnvloeden, terwijl verzuim betrekking heeft op afwezigheid op het werk, ongeacht de reden. Ziekte is de medische toestand, verzuim is het niet nakomen van de werkverplichting. Ziekteverzuim betekent dus: niet nakomen van de werkverplichting vanwege ziekte.

Wat zijn de voordelen van het gebruiken van Rapasso voor verzuimmanagement?

In Rapasso kan je alles registreren vanaf kort verzuim tot aan langdurig verzuim. Met de verzuimapplicatie van Rapasso weet jij wat je wanneer moet doen tijdens het verzuim van een werknemer.